Digital transformation – do or die

Posted on

Jag tror att något av det farligaste ett bolag kan göra är att förbjuda ny teknik och innovation. Förbudet kommer inte att stoppa utvecklingen – istället händer den utanför ”murarna” och bolaget hamnar efter. Och dör.

 

Digitalisering likställs alltför ofta med digital kommunikation och dialog. Men, det handlar inte längre bara om att ha en supporterande IT-avdelning eller marknadsavdelning som förstår sig på ”det där med sociala medier”. Företag och organisationer kan inte längre sticka huvudet i sanden och vänta på att någon annan ska visa vägen. För att säkerställa ett nytt mindset hos medarbetare, nya organisationsprocesser och anpassade arbetsmetoder krävs det att transformationen startar mycket tidigare än så.

”Digitalisering är en delprocess i ett större teknologiskt förlopp, som syftar på förändring kopplad till tillämpning av digital teknik i alla aspekter av det mänskliga samhället. Digitalisering kan ses som det tredje steget när det gäller att omfamna digital teknik: digital kompetens → digital förmåga → digitalisering. Det sistnämnda steget innebär i sig att tillämpning av digital teknik möjliggör nya former av innovationer och kreativitet i en särskild domän, snarare än att enbart förstärka och stödja befintliga metoder.” – Wikipedia

Så definierar Wikipedia digitalisering. Själv vill jag trycka på en viktig dimension, nämligen kommunika­tion och interaktion mellan många människor. Där självklart digital teknik är ett nytt och viktigt verktyg.

Många bolag arbetar fortfarande enligt den traditionella organisationsprincipen där också en klassisk avdelningsuppdelning (ekonomi, marknad, personal, IT osv) är vanlig. En chef utarbetar och kommunicerar beslut till de olika avdelningarna. Kommunikationen fungerar huvudsakligen som överföring av ett budskap. Ledaren ska tänka, under­lydande ska utföra. En till många.

Men idag pågår ett skifte där individer naturligt förflyttas. Nya kanaler för bl.a. utbildning och kommunikation introduceras i snabb takt, vilket gör att personal interagerar utan chefens involvering. Organisationer som bygger på formella och auktoritära strukturer upplevs ha flaskhalsar vad gäller beslut och kommunikation. Det leder till minskad effektivitet och kreativitet, för att inte tala om frustration, för både organisation och individer. Mellanchefernas tid är förbi.

Vad framtiden presenterar är hur jämställda individer/medarbetare kommunicerar med varandra direkt och utan mellanled. I massor av olika såväl fysiska som digitala forum och kanaler. Många till många.

Så, vad som enligt mig lägger grunden till fungerande digitalisering och digital transformation inom ett bolag är att organisationen omfamnar förändring och där ledarskap snarare bygger på kompetens, kommunikativ förmåga och tillit till sina medarbetare. En digital transformation som skall startas och drivas inom respektive avdelning kommer dock aldrig att kunna flyga. Det måste börja hos ledningen. Viljan, modet och risken att förändra stora delar av organisationens processer och metoder måste ligga hos dem som har det slutgiltiga ansvaret för bolagets lönsamhet.

Men, framtiden är ny för alla. Vi är nu i en resa mot ett nytt paradigm, där disruption och en värld i konstant förändring är en del av vår vardag. Ledningen måste våga leda vägen och lägga grund för organisationens förmåga att anta nya arbetssätt och beteenden. Medarbetarna behöver hjälpa till genom att konkretisera hur digitaliseringen blir relevant inom deras specifika kompetensområde. Hur startar ditt bolag transformationen?